Onderwijsbevoegdheid Nederlands (2006-2007)

1. Taalbeheersing Herhaling en uitdieping van de leerstof van het eerste en het tweede jaar. 2. Taalbeschouwing · Herhaling en uitdieping van de leerstof van het eerste en het tweede jaar. · Capita selecta uit de Nederlandse taalkunde. 3. Literatuur en cultuur Conf. het eerste en het tweede jaar. 4. Vakdidactiek · Herhaling en uitdieping van de leerstof van het eerste en het tweede jaar, mede naar aanleiding van stage-ervaringen. · Kritisch-vergelijkende studie van schoolboeken. · Capita selecta uit de moedertaaldidactiek.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
1. Taalbeheersing Conf. het eerste en het tweede jaar. 2. Taalbeschouwing Conf. het eerste en het tweede jaar. 3. Literatuur en cultuur Conf. het eerste en het tweede jaar. 4. Vakdidactiek Conf. het eerste en het tweede jaar. Bovendien: · De student is in staat om zelfstandig lessenreeksen te ontwerpen en uit te voeren voor een Project Algemene Vakken in het B.S.O. · De student is in staat om leereenheden bij te sturen op grond van evaluatiegegevens, om te differentiëren en te remediëren. · De student is in staat om schoolboeken te analyseren, te vergelijken en te beoordelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

· Studiemateriaal dat tijdens de colleges wordt uitgereikt. · Studieboeken die de studenten zich moeten aanschaffen (zie boekenlijst). · Verplichte lectuur: een aantal romans en jeugdboeken (later te bepalen).

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
10254410
Code:
10254410
Vakcoördinator:
Jan Uyttendaele
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands