Bedrijfsbeleid (2006-2007)

Eerst wordt het bedrijf bestudeerd in zijn omgeving. Vandaar uit wordt dan bepaald hoe men een strategie moet uit bouwen voor een bedrijf. Bij de analyse van de sterke en zwakke punten bedrijf gaan we een diepere analyse maken van u als bedrijfsleider. Daaropvolgend bestuderen we de organisatie van een bedrijf met extra aandacht aan het personeelsmanagement. Ook wordt er aandacht gegeven aan persoonlijke managementvaardigheden zoals: bestuurder,producent, coördinator, controleur, mentor, stimulator,innovator,bemiddelaar. Wat logistiek betekend in het bedrijf komt in een laatste hoofdstuk aan de orde

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 05. Leiding geven

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen een onderneming plaatsen binnen zijn omgeving en aangeven welke relatie deze hebben met het bedrijf. Studenten kunnen onderscheid maken tussen de verschillende rechtsvormen van ondernemen. Studenten kunnen de verschillende stappen doorlopen om een bedrijfsstrategie op te stellen. De studenten kunnen hun eigen sterktes en zwaktes inpassen in een bedrijfsvoering. De studenten kunnen de termen efficiëntie, effectiviteit, flexibiliteit en creativiteit toepassen op de bedrijfsvoering. De studenten omschrijven de verschillende stappen in het personeelsmanagement. De studenten De studenten kunnen de verschillende managementvaardigheden plaatsen binnen het bedrijfsbeleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Basisboek: bedrijfskunde Eigen nota’s Computerprogramma

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293030
Code:
03293030
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands