Sociale informatiekunde 1 (2006-2007)

Het vak Sociale Informatiekunde omvat computervaardigheden, informatievaardigheden en communicatievaardigheden. Computervaardigheden houden in dat de student zijn computer efficiënt kan inzetten bij zijn functioneren. Hij kan vlot omgaan met de ICT infrastructuur van een organisatie. Informatievaardigheden verwijzen naar de kunde om informatie te zoeken, te ordenen, te beoordelen, te interpreteren, te verwerken en te gebruiken. De student kan verstandig omgaan met een hoeveelheid data en zinvolle conclusies trekken uit een verzameling van gegevens. Communicatievaardigheden zijn nodig om informatie correct te delen met anderen. De student gebruikt ICT om gegevens voor anderen toegankelijk te presenteren, informatie gestructureerd aan te bieden en doelgroepen beter te bereiken. Concreet zijn dit de volgende leerinhouden:
 • Inleiding: het huisreglement, het intranet, het gebruik van de dropfolder, instroomprofiel, jaarplanning,...
 • De computer: hardware, software, aanmelden aan een netwerk, een wachtwoord kiezen en beheren.
 • Windows: het bureaublad, de prullenmand, snelkoppelingen, de taakbalk, het kladblok, werken met vensters, bewaren van documenten, een boomstructuur beheren, ...
 • Windows Verkenner: weergeven, bewerken, zoeken van documenten en mappen, de document- en stationeigenschappen.
 • Bladschikking en uitvoeringsmodaliteiten van een drukopdracht.
 • Internet Explorer: browsen, surfen, de sneltoetsen, zoeken in een actieve pagina en onderhoud en beveiliging van de Pc.
 • Zoeken op het Internet: een zoekstrategie uitwerken, een zoeksysteem kiezen, de formulering van de syntax, evalueren van het zoekresultaat, overnemen en gebruiken van informatie.
 • Mailen (bijlagen, CC,BCC) en beveiligen van communicatie over het internet
 • Gesystematiseerd zoeken en het gebruik van elektronische databanken.
 • Presenteren met PowerPoint: een gestructureerde dia-indeling kiezen, het diamodel gebruiken en aanpassen, een diavoorstelling ontwerpen, instellen en afstemmen op de behoeften van het publiek en animaties, geluid- en beeldfragmenten integreren in een presentatie.
 • KHKgerelateerde toepassingen: Toledo (elektronisch leerplatform) en het Edu-mail systeem gebruiken, in de catalogus van de mediatheek zoeken, documenten downloaden van de I: en de J:-schijf, bestanden op de dropfolder plaatsen en rapporteren d.m.v. het verslagsjabloon.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
Toelichting:
C2.1 De MA beschrijft en analyseert sociale situaties integraal.
 • Zoekt actief naar informatie in de situatie (exploreren)
C2.2 De MA rapporteert zo, dat hij de informatie voor alle betrokkenen verstaanbaar, acceptabel en betekenisvol kan maken.
 • Communiceert in de verslaggeving rekening houdend met alle betrokkenen
C7.3 De MA ontplooit het eigen professioneel functioneren permanent in een kritische verhouding tot nieuwe ontwikkelingen in de socio-professionele context.
 • Leest op regelmatige basis vaktijdschriften en nieuwe relevante literatuur
 • Volgt nieuwe ontwikkelingen
 • Heeft een eigen strategie om nieuwe ontwikkelingen op te volgen en eventueel in te passen in de eigen taak

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen voorkennis vereist

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: Lesnota’s, aangevuld met de lesslides (beschikbaar

B. Verplichte leermiddelen

Lesnota's, aangevuld met de lesslides (beschikbaar via Toledo en Campinia Media)

C. Aanbevolen leermiddelen

"WindowsXP beginners" Campinia Media (2004), Roger Frans is aanbevolen literatuur. (i.s.b.n. 90.356.1154.3 )

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • Andere: Huiswerkopdrachten

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
04230081
Code:
04230081
Vakcoördinator:
Pieter Lievens
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands