Nederlands 2 (2006-2007)

§2Poëzie * werken met gedichten in functie van het expressief lezen * welke oefeningen moeten aanwezig zijn en waarom * hoe het expressieve lezen zo gunstig mogelijk voorbereiden §2Voorgezet lezen * inzicht verwerven in het leesproces * overstap van het aanvankelijk lezen naar het voorgezet lezen * technisch lezen en begrijpend lezen * overige leesvormen en individueel lezen §2Taalsystematiek * de plaats van grammatica in het geheel van de taalbeschouwing * de structuur van de zin * de woordsoorten * oefeningen §2Poëzietaak * zelfstandig gedichten selecteren aan de hand van criteria * zelfstandig een aantrekkkelijke gedichtenbundel samenstellen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
§1Daarnaast werk je aan beroepsspecifieke competenties: §2Als begeleider van leerprocessen ben je in staat om: de leerinhouden op een didactisch verantwoorde manier te vertalen naar de lagere school. §2Als opvoeder ben je in staat om: de leerlingen op te voeden tot mondige en taalweerbare kinderen . §2Als inhoudelijk expert ben je in staat om: de leerinhouden die hieronder bij de inhoud vermeld staan te beheersen en deze inzichtelijk te verwerven, inzichtelijk de leerinhouden van de lagere school te beheersen. §2Als organisator ben je in staat om: een stimuleren de leer- en werkomgeving te creëren met een permanente aandacht voor de taalvaardigheden van de kinderen. §2Als cultuurparticipant ben je in staat om: een verantwoorde keuze te maken wat betreft het culturele aanbod (theater, poëzie, verhalen...).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
11260161
Code:
11260161
Vakcoördinator:
Roel Duys
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands