Onderwijsbevoegdheid Economie - vakdidactiek (2006-2007)

Het didactisch gedeelte omvat in hoofdzaak het efficiënt uitwerken van een lesonderwerp naast een aantal theoretisch-didactisch inhouden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Deze gaan veder op de basiscompetenties van het eerste jaar.De studenten kunnen een lesonderwerp uitwerken volgens de einddoelen voorzien in het stagefaseringsplan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- cursussen eerste jaar Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- cursus eerste jaar Studenten bezitten de volgende competenties:- basiscompetenties van het eerste jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254271
Code:
10254271
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands