Frans (2006-2007)

Herhaling van grammatica: trappen van vergelijking, de Franse zin, vraagstelling, vorming en gebruik werkwoorden (IP, PC, FS, IMPF, IMP, CP, FP, PR), persoonlijke voornaamwoorden ... Vakdidactiek Frans voor ele soort Franse les uit de basisschool, weliswaar op een creatieve, zelf bewerkte manier. Leerplannen (en eindtermen) Frans. Wekelijkse Franse leestekst over actuele thema's. Basiskennis woordenschat en grammatica. Mondelinge taalvaardigheid in (eenvoudige) communicatieoefeningen. Cultuurverrijking.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen én als innovator-onderzoeker weet je dat je een totaal nieuw vak aanleert. Met behulp van de op de markt zijnde taalmethodes selecteer je inhouden, werkvormen en groeperingsvormen én je verwerkt die op een creatieve, persoonlijke manier. Je koppelt dit alles aan de doelstellingen van het Leerplan. Als inhoudelijk expert beheers je perfect de basisinhouden Frans van de lagere school. Je bent in staat om deze foutloos over te brengen aan kinderen van de lagere school. Daarnaast kan je je mondeling en schriftelijk voldoende goed behelpen in een Franstalig milieu. Als organisator kan je de minimale tijd besteed aan Frans in het lesurenpakket maximaal benutten. Als cultuurparticipant kan je relevante infomatiebronnen raadplegen om je interesseveld rond Frankrijk en de Franstalige wereld te verruimen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De basiskennis Frans, niveau secundair onderwijs (ASO/TSO), zou verworven moeten zijn. Het programma van het 1ste jaar wordt als verworven beschouwd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboeken volgens de handboekenlijst. Het elektronische leerplatform Toledo, waar de leesteksten worden geplaatst én de audioversie ervan, waar studenten vragen aan elkaar en aan de docent kunnen voorleggen (en beantwoorden) en waar de concrete lesinhoud van elk contactuur op voorhand wordt meegedeeld. Je kan intekenen op de syllabus van de docent; deze staat eveneens ter beschikking op Toledo. Extra (grammatica)oefeningen voor studenten die erom vragen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

OA:
11260830
Code:
11260830
Vakcoördinator:
Joeri Meynen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans