Procesgericht werken en leren (2006-2007)

Wat zich tijdens het werken en leren in de groep afspeelt, is het voortdurend ineengrijpen van innerlijke processen van alle deelnemers en begeleiders, wat zich dan weer verweeft tot het groepsproces. Onder innerlijke processen verstaan we wat zich afspeelt aan je binnenkant – je gedachten, emoties, overtuigingen, projecties, zelfbeelden, maar zeker ook je reacties, je innerlijke initiatieven, je eigen patronen, sterktes en zwaktes. Jouw waarnemen van de omwereld, jouw reactie op je omwereld en jouw invloed op die omwereld. Onder groepsproces verstaan we de beweeglijke stroom van interacties, de patronen die daaruit verschijnen, de dynamieken of blokkades die daardoor teweeg worden gebracht. Het groepsproces is de “gestalt” die verschijnt vanuit de interactie tussen de verschillende innerlijke processen en brengt zelf ook weer nieuwe innerlijke processen op gang. Groepsproces en innerlijk proces zijn twee kanten van eenzelfde realiteit. Bewust en reflectief in dat proces gaan staan, en jezelf daarin leren sturen vanuit de vier grondhoudingen, rond deze grondbeweging draait het allemaal in de proceskijkdagen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
° Studenten kunnen hun proces van dynamisch balanceren tussen de vier grondhoudingen (autonoom handelen – verbinding maken – omgaan met verandering – ruimte scheppen) aantonen en bespreekbaar maken. ° Studenten kunnen processen in een groep of in samenwerkingsverbanden duiden en bespreekbaar maken. ° Studenten kunnen hun eigen leerproces in handen nemen. (levenslang leren) ° Studenten kunnen omgaan met leiderschap en teamwerk vanuit de beschreven basiscompetenties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

° basis in het reflecteren op eigen professioneel handelen . ° basiskennis over werken met groepen .

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

° Hendriksen, J& de Wit,A . Het thema centraal. Theorie en praktijk van themagecentreerde interactie . Soest, Nelissen, 2003. ° Remmerswaal, J. Handboek groepsdynamica. Nelissen, 2003.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
04232040
Code:
04232040
Vakcoördinator:
Mia Van Dingenen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands