computer graphics programming (2006-2007)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, ge├»nspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student moet reeds een basiskennis wiskunde verworven hebben: matrices, vectoren, goniometerie, alsook ruimtelijk inzicht en de mathematisch achtergrond hiervan. De student zal een gevorderde kennis van programmatie moeten hebben, bij voorkeur in Java of C++, de beginselen van object-georienteerd programmeren, moeten ook gekend zijn. Een elementaire kennis van Fysica (wet van Hooke, Wet van Newton, wrijvin, ...), Sampling (AD/DA), ... zijn een pluspunt

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

3D Computer Graphics, Third Edition, Alan Watt ISBN 9 780201 398557

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202601
Code:
03202601
Vakcoördinator:
Joan De Boeck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands