Farmacologie en toxicologie (2006-2007)

Dit vak behandelt 3 deelgebieden. In een eerste deel wordt de Algemene Farmacologie behandeld. Hier bestudeert men de farmacokinetiek (wat het lichaam met het farmacon doet), de farmacodynamiek (wat het farmacon met het lichaam doet) en de farmacotoxicologie (toxiciteit van farmaca). In het deel Farmacologie komt een selecte groep van geneesmiddelenklassen aan bod, namelijk centraal en perifeer werkende farmaca. Wat de centraal werkende farmaca betreft, worden volgende klassen besproken: antipsychotica, middelen bij ziekte van Parkinson, antidepressiva, anxiolytica & hypnotica, anti-epileptica, middelen bij Alzheimer, middelen bij pijn en psychotrope middelen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de aangrijpingspunten van perifeer werkende farmaca. In een derde deel tenslotte worden pulmonaire en cardiovasculaire parameters toegelicht in het kader van de opvolging van of onderzoek naar pulmonaire en cardiovasculaire aandoeningen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Deel 1 • De studenten kunnen de lotgevallen van een farmacon in het lichaam beschrijven, d.i. de processen (absorptie, verdeling, biotransformatie, excretie) en belangrijkste farmacokinetische parameters. • De studenten kunnen deze farmacokinetische parameters grafisch/door berekening afleiden uit experimentele curven/meetwaarden. • De studenten kunnen de doeltreffendheid van een farmacon in een wel gedefinieerde therapie (toedieningswijze, dosering, duur) voorspellen. • De studenten kunnen de dynamische interactie van farmaca met verschillende typen receptoren in het lichaam beschrijven, evenals de volgreacties (transductiemechanismen) met als uiteindelijk resultaat het farmacologisch effect, meetbaar bij organismen. • De studenten kennen de basisbeginselen van de toxicologie, d.i. het vakjargon en meest gehanteerde parameters. Deel 2 • De studenten kennen de fysiopathologie van de aandoeningen waarvoor de geneesmiddelen genoemd in ‘Leerinhoud’ aangewend worden. • De studenten kunnen het verband leggen tussen de biochemische stoornis ten gevolge van de aandoening en het biochemische werkingsmechanisme van de bestudeerde farmaca. • De studenten kunnen op basis van de chemische structuur van de farmaca de farmacologische activiteit in schatten, en eventueel ook de functionele groepen aanduiden die vereist zijn voor de interactie met receptor(en). • De studenten kennen de nieuwe ontwikkelingen en de targets binnen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe farmaca voor boven vermelde aandoeningen. Deel 3 • De studenten kennen de longfunctietesten uitgevoerd in het kader van pulmonaire aandoeningen en kunnen uit respirogrammen de functionele parameters afleiden. • Studenten kennen de cardiale cyclus en kunnen de weerspiegeling ervan in het elektrocardiogram herkennen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De opleidingsonderdelen van het 1ste jaar die studenten met succes gevolgd moeten hebben: Algemene chemie (deel 1+2); Organische chemie; Biologie; Wiskunde en statistiek.

A. Type

  • handboek
  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Swerts, A. (2005) Farmacologie. Onuitgegeven nota's bij de cursus voor het tweede jaar van de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Technieken, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie Geel. Stilman, L.( 2005) Algemene Farmacologie. Onuitgegeven nota's bij de cursus voor het tweede jaar van de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Technieken, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie Geel. Stilman, L. (2005) Het autonome perifere zenuwstelsel. Onuitgegeven nota's bij de cursus voor het tweede jaar van de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Technieken, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

Goodman Gilman A., Hardman, J., Limbird, L. (1996). Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. Mc Graw-Hill Professional, BERTIL, H., 1992. Kolb, B., Whishaw, W. I.Q. (2001). An Introduction to Brain and Behavior. U.S.A., Worth Publishers. Sitzen,J.M.A., et al. (2001). Farmacologie. Tweede druk, Maarssen, Elsevier gezondheidszorg. Van Ree, J.M., Breimer, D.D. (1999). Algemene farmacologie. Bunge, Maarssen..
CD-rom bij boek Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. (zie hierboven)
CD-rom bij boek An Introduction to Brain and Behavior. (zie hierboven)
www.bcfi.be (2005) (gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium)

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Studenten kunnen steeds terecht met vragen bij de docenten, hetzij per mail, hetzij na afspraak.
OA:
06021740
Code:
06021740
Vakcoördinator:
Lisbeth Stilman
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands