signalen en systemen (2006-2007)

 • wiskundige beschrijving van signalen
 • wiskundige beschrijving van systemen
 • convolutie
 • toepassingen op Fourier transformatie: analoge filters, Bode diagramma
 • sampling en de gevolgen op de frequentieinhoud ervan, signaalreconstructie
 • correlatie
 • toepassingen op Laplace transformatie: stabiliteit (Routh Hurwitz, root locus)
 • standaard realisaties van systemen
 • toepassingen op Z transformatie: stabiliteit, vertaling van Laplace naar Z domein
 • Frequentierespons van (FIR) filters
 • LTI tijdsdiscrete systemen in Laplace domein (karakteristieken transferfuncties)
 • structuren van digitale filters (FIR en IIR)
 • IIR digitaal filterontwerp
 • FIR digitaal filterontwerp

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren
Toelichting:
Het examen bevat
 • één of meer oefeningen
 • een aantal zuiver theoretische vragen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan:
 • signalen en systemen beschrijven in het tijdsdomein
 • convolutie toepassen in continu en discrete tijdsdomein
 • Bode diagramma's ontleden (polen, nulpunten, )
 • eenvoudige analoge filters beschrijven in het frequentiedomain
 • de frequentieinhoud bepalen na sampling
 • een continu tijdssignaal reconstrueren uit discrete tijdsdomein (samples)
 • stabiliteit bepalen a.d.h.v. Laplace en Z transformatie
 • een conversie doen van de transferfunctie van het Laplace naar Z domein
 • een analyse van een transferfunctie doen (type)
 • een overzicht geven van structuren van digitale filters
 • een FIR en IIR filter ontwerpen (berekenen)
Vanzelfsprekend worden de digitale componenten die in de cursus digitale technieken worden besproken aangehaald.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Elementaire wetten van de elektriciteit en elektronica.
 • Oplossen differentiaalvergelijkingen
 • Fourier- en Laplacetransformatie
 • Eenvoudige statistiek.
 • Basisbeginselen DAC en ADC
Alhoewel deze OO's in hetzelfde jaar geprogrammeerd zijn, is dit in de praktijk geen probleem: digitale elektronica wordt door dezelfde docent gedoceerd en met de docent van signaaltransformaties is er zeer regelmatig een contact over de reeds 'geziene' leerstof. De docent Signaaltransformaties gebruikt hetzelfde handboek (andere hoofdstukken)

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Handboeken:
 • Signals and Systems by M.J. Roberts - MC Graw Hill
 • Digital Signal Processing by S.K. Mitra - Mc Graw Hill

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

MATLAB wordt (ook in het hoorcollege) regelmatig gebruikt om principes te demonstreren.

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

voorbeeldvragen op: http://www.colleman.be Sommige vragen in het examen zijn MATLAB gebaseerd.
OA:
03200310
Code:
03200310
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands