Algemene ergotherapie (2006-2007)

Het vak is een kennismaking met het ergotherapeutisch handelen binnen de vier voornaamste werkgebieden, namelijk de geriatrie, fysische revalidatie, psychiatrie en ontwikkelingsstoornissen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliĆ«nt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
Toelichting:
- De studenten kunnen de samenhang herkennen van ergotherapeutische interventies binnen de vier voornaamste werkgebieden,fysische revalidatie,psychiatrie,ontwikkelingsstoornissen en geriatrie - De studenten kunnen een globale schets geven van :de werkterreinen,de taakgebieden,de historiek en de actuele tendensen binnen het beroep - De studenten kunnen het ergotherapeutisch handelen omschrijven als een cyclisch proces - De studenten kunnen ergotherapeutische modellen omschrijven en toepassen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Mark Steensels, ergotherapie algemene, niet gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

De theoretische kennis wordt getoetst aan de hand van kennisvragen en van toepassingsvragen.
OA:
06022160
Code:
06022160
Vakcoördinator:
Veerle Van Loy
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands