Medische Wetenschappen 1 (2006-2007)

Anatomie en fysiologie: - de cel - het voortplantingsstelsel - het spijsverteringsstelsel. Medische microbiologie Pathologie: - Belangrijkste ziektebeelden van het spijsverteringsstelsel, met welbepaalde aandoeningen telkens volgens: oorzaak, symptomen, diagnosemiddelen, verwikkelingen en behandelingen. - Hierbij zijn het afleiden van het pathologische, vertrekkend van de kennis van de normale anatomie en fysiologie, en het inzicht in de problematiek, belangrijker dan het memoriseren van bladzijden cursustekst. - Na elk hoofdstuk volgen illustraties en medische verslagen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Studenten kunnen medische protocollen foutloos typen en de vakterminologie hierin begrijpen. Studenten kunnen uitleggen waaruit de anatomische stelsels zijn opgebouwd, hun werking bespreken en hierbij de correcte terminologie gebruiken. Studenten kunnen de begrippen uit de medische microbiologie correct gebruiken in verslagen, bij het informeren van cliënten. Studenten kunnen met hun kennis over het ontstaan, de verschijnselen, de complicaties, de onderzoeksmethoden en de therapieën bij de belangrijkste aandoeningen, correcte informatie geven aan patiënten. Studenten kunnen met hun kennis aangaande de meest courante aandoeningen, symptomen herkennen bij patiënten in de wachtzaal en zonodig dringend de arts contacteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

medische terminologie 1ste jaar

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Van Miert Monique,2006, Medische wetenschappen, aanvullende nota's,Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout,150p. Penning, L. & Velthoven, J.J. (1995). Medische terminologie. Baarn: Nijgh Versluys. Zakwoordenboek der geneeskunde Coëlho, Elsevier gezondheidszorg (28ste druk, 2006) Kirchmann, L.-L. Anatomie en fysiologie van de mens.(15de druk, 2003) Elsevier gezondheidszorg Van Steenbergen, W. (2006).Handboek medische ziekteleer. Leuven: Acco

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08270410
Code:
08270410
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands