Rundveehouderij - TLO (2006-2007)

Volgende thema's komen aan bod: - Bezoek Melkerij, studiedagen, farmaceutisch bedrijf, - Werken management programma - Discussie forum: graslandgebruik en planning, voederwinningsplan, berekening mestbankaangifte, rantsoenberekening jongvee, oogsten maisproeven - Gespecialiseerde voordrachten

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
Toelichting:
Studenten kunnen de voederwinning op een bedrijf verantwoord plannen. Studenten kunnen teeltopbrengstbepalingen praktisch uitvoeren om verschillen tussen proefobjecten weer te geven.Studenten kunnen een maisraskeuze voor een bedrijf maken.Studenten kunnen een mestbankaangifte berekenen en controleren.Studenten kunnen zelfstandig informatie opzoeken om bovenstaande opdrachten tot een goed einde te brengen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Bachelor 1ste jaar Landbouw

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota’s Bedrijfsbezoeken Resultaten stagebedrijven

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292412
Code:
03292412
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands