Algemeen boekhouden en vennootschapsboekhouden (2006-2007)

Financieringsmiddelen op lange termijn: schulden op meer dan 1 jaar Beleggingen in duurzame middelen+ andere investeringen Voorraden Vorderingen en schulden op minder dan 1 jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen van het actief en het passief Speciale topics

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- studenten vervolmaken zich in de vennootschapsboekhouding - studenten kunnen zelfstandig een algemene boekhouding voeren - studenten verwerven de attitude om aanpassingen van toepasselijke wetten en voorschriften op de voet te volgen - studenten kunnen de meest complexe bedrijfssituaties ontleden en oplossen - studenten kennen het toepassingsgebied van de IFRS -studenten volgen de actuele situatie op de voet en zijn in staat om te bepalen wanneer en in welke zin ze hun informatie moeten updaten en/of zich moeten bijscholen -studenten kunnen het aanbod aan navormingen op hun juiste waarde beoordelen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Met succes de cursus algemeen en vennootschapsboekhouden in het tweede jaar bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit gevolgd hebben

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

DE LEMBRE, E. Handboek boekhouden, Deurne, Wolters - Plantyn.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02242010
Code:
02242010
Vakcoördinator:
Lea Linten
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands