Filosofie, ethiek en recht (2006-2007)

De lesactiviteit FILOSOFIE EN ETHIEK verdiept filosofisch-ethische inzichten in de zorgtaak van verpleegkundige beroepen bij het omgaan met het gekwetste leven. Bijzondere aandacht gaat naar de wisselwerking tussen levensbeschouwing en ethiek enerzijds en levensbeschouwing en de zorgtaak anderzijds. Met name wordt ingegaan op de existentiële aspecten van lijden. In deze context kadert de ervaring van het 'on(te)recht' bij ouders van gehandicapte kinderen. Tenslotte komt in het kader van de beslissingen rond het levenseinde (palliatieve zorg, zelfdoding, staken of niet starten van behandelingen, euthanasie) euthanasie als ethisch vraagstuk aan bod. De lesactiviteit RECHT is vooral gericht op het juridisch statuut van de relatie tussen de beroepsbeoefenaar en de zorgvrager. De rechten van de patiënt, de ombudsfunctie in een ziekenhuis en de plichten van de beroepsbeoefenaar worden bekeken en toegepast in concrete casussen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.
Toelichting:
De student kan zijn plichten die voortvloeien vanuit zijn beroepsbeoefening formuleren; De student kent de wet op de patiëntenrechten; De student kan situaties herkennen waar deze rechten worden geschonden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student is in staat om levensbeschouwing als zorgtaak te omschrijven, ermee om te gaan en te communiceren (Patroon 11 van Gordon). De student heeft een elementair inzicht in de samenhang tussen levensbeschouwing en ethiek. .

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cursus en powerpoint handouts door de docenten ter beschikking gesteld. Ine Van Den Eynde, In goede en kwade dagen, ongepubliceerde cursus, 2006, KHK Turnhout, 65 pg. Peter Verheyen, Recht, ongepubliceerde cursus, 2006, KHK Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

J. Isarin, Kind als geen ander. Moeders van gehandicapte kinderen tussen wie en wat, Budel: Damon, 2004.

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09287140
Code:
09287140
Vakcoördinator:
Ine Van Den Eynde
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands