Onderwijsbevoegdheid Frans (2006-2007)

Verdere studie van grammatica en woordenschat Cultuur : de francophonie, het schoolsysteem Didactiek : vaardighedenonderwijs, evaluatie.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als inhoudelijk expert - Studenten kunnen de basiswoordenschat deel 3 actief gebruiken. - Ze kunnen in zelfstandige activiteiten hun woordenschat uitbreiden. - Ze beheersen de 4 vaardigheden in complexe taalsituaties: b.v. schrijven met verschillende schrijfdoelen, multimediapresentaties voorbrengen. - Ze kunnen in zelfstandige activiteiten werken aan hun taalvaardigheid. Als begeleider van leerprocessen-zie eerste en tweede jaar - Ze kunnen efficiënte evaluatiemodellen opstellen - Ze kunnen na stageperiodes hun optreden evalueren en remediëren. - Ze zijn bereid om creatief en kritisch met werkvormen en leermiddelen om te gaan. - Ze kunnen jaarplannen bespreken en opstellen. Als cultuurparticipant Studenten zijn bereid zelfstandig artikels te lezen over in de les aangesneden onderwerpen. Als innovator - Ze kunnen ICT-leermiddelen integreren in hun lesvoorbereidingen en presentaties. - Ze kunnen nieuwe werkvormen verkennen en toepassen. Als organisator - Ze kunnen meer complexe werkvormen efficiënt organiseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- Onderwijsvak Frans 2 ilso Studenten bezitten de volgende competenties:- cf. competenties Frans 2 ilso

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Boogers, Frank, Grammaire 2, onuitgegeven cursus Boogers, Frank, Méthodologie 2, onuitgegeven cursus De Spiegeleer, Grammaire 2000 De Spiegeleer, Vocabulaire 2000 De Spiegeleer, Exercices 2000

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254420
Code:
10254420
Vakcoördinator:
Frank Boogers
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Frans