Bedrijfsgebouwen rundvee (2006-2007)

Huisvesting van kalveren, jongvee, melkvee: lig- en voederplaatsen, stalinrichting De melkstal, melkhuis, machinekamer Energietechnieken: mechanische koelinstallatie, warmterecuperatie, automatisatie , informatisatie

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten kunnen: - de verschillende huisvestingsvormen melkvee per leeftijdscategorie opsommen en de voor- en nadelen van deze systemen aanduiden; - de melkstaltypes onderscheiden en de voor- en nadelen opsommen; - de werking van de mechanische koelinstallatie, een warmtepomp en de systemen van melkkoeling beschrijven; - een aantal automatisatietechnieken in de rundveehouderij opsommen en kort omschrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293310
Code:
03293310
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands