analytische chemie pract (2006-2007)

1.Bepaling van de alkaliniteit van water 2.Gravimetrische bepaling van sulfaten 3.Complexometrische bepaling van de hardheid van water

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De studenten kunnen de analysetechniek nauwkeurig en precies uitvoeren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

veiligheidsregels en basistechnieken kennen en kunnen toepassen

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Laboboek analytische chemie,niet gepubliceerde cursus KHKempen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03202922
Code:
03202922
Vakcoördinator:
Toos Martens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands