Aansprakelijkheidsverzekering (2006-2007)

Wet 25 juni 1992, INLEIDING: ART. 1382-1386 bis B.W. Inleiding Aansprakelijkheid voor eigen fout Kwalitatieve aansprakelijkheid B.A.- FAMILIALE Toepasselijke wetgeving De verzekerde personen Verzekerde risico's omvang van de vergoeding - vrijstelling Toepassingen B.A.- MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Wettelijke grondslag het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds De modelovereenkomst -het tot stand komen van de verzekering -voertuigen die moeten verzekerd zijn. -voorwerp en omvang van de verzekering -voertuigen waarvoor de verzekering waarborg verleent -de schadeverwekkende gebeurtenis -vervoerde personen -van het recht op uitkering uitgesloten personen -zijn van de verzekering uitgesloten -Verplichtingen bij het sluiten van de overeenkomst -Verhaalsrecht Automatische vergoedingsplicht van de zwakke weggebruiker Het tarief en de bonus- malus Schade en schadeloosstelling -de ongevalsaangifte -begroting van de schade -schadeloosstelling Inschrijving

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten moeten een theoretisch en praktisch inzicht verwerven in de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen, evenals in de reglementeringen en de technische aspecten ervan. De studenten moeten eenvoudige vragen i.v.m. de waarborgen van een contract kunnen opzoeken en verwoorden. De studenten moeten in staat zijn polisvoorwaarden te vergelijken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wet 25 juni 1992,

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

DEFERME,A., Aansprakelijkheidsverzekeringen, onuitgegeven cursus. DEFERME,A.,Wetgeving en conventies, Academia Press, 2006. DEFERME,A, Motorrijtuigenverzekering, Academia Press, 2007. .

C. Aanbevolen leermiddelen

SCHEURMANS,L., Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Schoten, Intersentia, 2003, 603p Nieuwsbrief Auto en de Verzekeringswereld.

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

monitoraat op aanvraag
OA:
08271060
Code:
08271060
Vakcoördinator:
Ann Deferme
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands