Seminarie (2006-2007)

DEEL 1: Studiebezoeken / studiedagen - studenten organiseren op systematische wijze 1 bezoek vanuit hun interesse in de hulpverleningssector.(in het eerste semester; voorbereid en begeleid tijdens 4 CU) - Iedere student maakt op gestructureerde wijze één verslag. De studenten werken mee aan de organisatie van een symposium. De studenten verwoorden de kennis die ze opgedaan hebben d.m.v. het bezoek en de organisatie van een symposium. - Studenten nemen deel aan het symposium van de beroepsvereniging VVMSS (op zaterdag in november). DEEL 2: training terminologie Tijdens 6 CU wordt de medische terminologie ingeoefend aan de hand van woordenlijsten, verslagen, casuïstiek. Studenten werken op zelfstandige wijze de bundel "training terminologie" door. Voor de aanvang van de stage wordt getest of de student de basisterminologie beheerst. Bespreking van stagegids en instructies bij het maken van een afstudeerproject. Stagevoorbereiding (halve dag)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Studenten kunnen opzoekingswerk doen over diensten en instellingen in de gezondheidszorg, welzijnszorg Studenten kunnen studiebezoeken organiseren. Studenten kunnen medische terminologie verklaren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben in het eerste en tweede jaar een cursus gevolgd over gezondheidsbeleid. Studenten hebben in het eerste en tweede jaar een cursus medische terminologie

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- Van Miert Monique,2005, Training medische terminologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 60p. - Exemplaren van medische tijdschriften, zoals "De huisarts", "Artsenkrant" worden door docent ter beschikking gesteld. - Naslagwerk en recente uitgaven welzijnszorg/gezondheidszorg - Dokumentatie van stageplaatsen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
08271860
Code:
08271860
Vakcoördinator:
Chris Oris
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands