Sociale wetgeving (2006-2007)

In dit vak worden de juridische en administratieve aspecten van het HRM behandeld. Volgende onderwerpen komen aan bod: Arbeidsrecht -Bespreking van de wet van 3 juli 1978 -Soorten arbeidsovereenkomsten -De verschillende arbeidsovereenkomsten worden hier nader toegelicht o.a. arbeidsovereen-komsten voor werklieden, voor bedienden, voor handelsvertegenwoordigers, arbeidsovereen-komst voor onbepaalde duur, bepaalde duur, bepaald werk, vervangingsovereenkomst, ... -Het proefbeding -De schorsingsgronden -Het einde van de arbeidsovereenkomst -Het sociaal statuut van de zelfstandige

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
-de afgestudeerde kan eenvoudig sociaal rechtelijk advies geven aan collega's of dienstoverste over : het afsluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, te vervullen formaliteiten bij proef, te vervullen formaliteiten bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, -de afgestudeerde kan concrete sociaalrechtelijke informatie opzoeken en weet gericht bevoegde instanties zoals sociale secretariaten te raadplegen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Met succes het tweede jaar beëindigd hebben

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

F, D'Hertefelt, 2006, Praktisch sociaal recht, de Boeck,374p, Slides presentaties lessen docent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • Andere: Gedeeltelijk open boek

B. Omschrijving

Via Toledo, mail en raadpleging bureel na afspraak
OA:
02240120
Code:
02240120
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands