Informatievaardigheden (2006-2007)

De cursus informatievaardigheden behandelt strategieën waarmee vragen uit het vakdomein opgelost kunnen worden: hij behandelt de formulering en analyse van probleemstellingen en doelstellingen, het gebruik van heuristieken, en methodes om gericht informatie op te zoeken en te verwerken. Specifieke aandacht wordt besteed aan de zoekkanalen op het internet die degelijke, vooral Engelstalige, wetenschappelijke vakliteratuur ontsluiten, en aan hoe informatie snel op relevantie en betrouwbaarheid gescand en voor derden tot bruikbaar werkmateriaal verwerkt kan worden, o.a. in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen Nederlands- en Engelstalige teksten gestructureerd lezen en bondig maar helder samenvatten en kunnen meertalige thesauri en naslagwerken gebruiken om Nederlands- en Engelstalige vaktermen te vinden. - Studenten herkennen en bepalen hun informatiebehoefte: zij kunnen hun informatiebehoefte vaststellen; kunnen zich oriënteren in een onderwerp door het gebruik van algemene informatiebronnen; kunnen de informatiebehoefte uitdrukken in een vraag en deelvragen en de informatiebehoefte afbakenen tot een haalbare en relevante taak, eventueel in overleg met anderen en kunnen de informatiebehoefte vertalen naar sleutelbegrippen en verwante termen, die bruikbaar zijn voor het zoeken en vinden van de gewenste informatie. - Studenten kunnen beroepsspecifieke informatie met enige begeleiding zelfstandig en kritisch verwerven: zij kunnen verschillende soorten informatiebronnen beschrijven waar antwoorden op beroepsspecifieke vragen gevonden kunnen worden, en weten de meest geschikte voor hun informatiebehoefte te lokaliseren; kunnen verschillende soorten informatiebronnen en informatiezoeksystemen met daarbijbehorende ontsluitingsmechanismes en structurering (inhoudstafel, index, zoekfuncties, ordeningssystemen, referenties...) effectief hanteren; en kunnen beoordelen of voor hun informatiebehoefte voldoende informatie gevonden is die relevant en kwaliteitsvol is. - Studenten kunnen met enige begeleiding zelfstandig en kritisch verwerken: zij vergelijken en beoordelen kritisch de betrouwbaarheid, accuraatheid, geldigheid, tijd- en plaatsgebondenheid van informatiebronnen en kiezen bewust de meest geschikte informatiebron voor hun informatiebehoefte; zij kunnen informatie analyseren, selecteren, synthetiseren en bestaande informatie combineren met inventieve gedachten, experimenten en/of analyses om nieuwe informatie te produceren; zij kunnen de gevonden informatie verwerken in een (naar vorm) wetenschappelijk artikel, en citeren en refereren correct; zij kunnen gebruik maken van de meest geschikte technologie en/of systeem om de benodigde informatie eruit te lichten en vast te leggen en om die bewaarde informatie gestructureerd te beheren. Extra competenties: - Studenten vullen de basiscompetenties op een creatieve wijze in en tonen in hun attitude dat zij niet tevreden zijn met informatie die niet helemaal aan hun informatiebehoefte voldoet.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - geen Studenten bezitten de volgende competenties: - Studenten beheersen het Engels passief (lezen)

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Wuyts Alex (2006). Informatievaardigheden. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 30 p. Wuyts Alex (2006). Heuristiek. http://docweb.khk.be/Alex%20Wuyts/heuristiek.html

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie
 • individuele taak
 • projectwerk

B. Omschrijving

Een evaluatiegids met precieze aanduiding van criteria, kritische fouten e.d. is opgenomen in de cursus.
OA:
06030472
Code:
06030472
Vakcoördinator:
Alex Wuyts
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands