Fysische revalidatie praktijk (2006-2007)

In de praktijklessen worden de ergotherapeutische vaardigheden die in de theorielessen besproken worden concreet geoefend. Dat gebeurt aan de hand van drie casussen. Op die manier leren studenten diagnostisch werk verrichten, doelen te formuleren, gepaste oefeningen en activiteiten uit te denken en te begeleiden. Tevens oefenen ze zich in het adviseren van cliënten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

B. Op de Beeck, 2006, Ergotherapie in de fysische revalidatie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 153 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
06022121
Code:
06022121
Vakcoördinator:
Gerd Geukens
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands