Kwaliteitszorg (2006-2007)

Definities van kwaliteitszorg Principes van kwaliteitszorg Cyclisch proces van kwaliteitszorg Casuïstiek van kwaliteitszorg

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
 • C14 De vroedvrouw levert een actieve bijdrage aan kwaliteitsbevorderende processen door de implementatie hiervan te ondersteunen en te bewaken.
 • C17 De vroedvrouw is positief kritisch ingesteld om eigen handelen en dat van het team in vraag te stellen.
 • C21 De vroedvrouw is competent om een project te organiseren in verband met gezondheid en welzijn.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

De studenten ontvangen een syllabus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

De nadruk ligt op intereactieve werkvormen.

A. Types

 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

De studenten kunnen tijdens het uitwerken van de paper via mail vragen stellen aan de docent teneinde de paper te verfijnen.
OA:
09289611
Code:
09289611
Vakcoördinator:
Bob Van de Putte
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands