Psychiatrie praktijk (2006-2007)

In dit ondedeel worden een aantal courante activiteiten of methodieken besproken of uitgetest die door ergotherapeuten gebruikt worden in hun beroepspraktijk: mindfulness,liberman, educatieve en informatieve spelen, vrijetijdsvoorlichting, enz... Verder worden er ook een aantal casussen aangereikt waarin de eerder behandelde theorie kan worden toegepast en leren studenten ook voor groepen patiënten in de geestelijke gezondheidszorg passende ergo-programma's uitschrijven.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
Toelichting:
-De student kan aangeven welke specifieke doelstellingen moeten nagestreefd worden in de casuïstiek:ze kennen hierbij duidelijk het verschil tussen werken in chronische en eerder acute settins -De student kent het gebruik van een aantal specifieke didactische spelen ter ondersteuning van bepaalde behandelonderdelen( sovciale vaardigheden) -De student heeft ervaren wat het betekent om routine-arbeid uit te voeren en kan op basis hiervan alternatieven formuleren voor specieke doelgroepen en contexten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De lessen van het eerste jaar gevolgd hebben.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Schoofs Lieve, 2004 , Theorie Psychiatrie .Niet gepubliceerde cursus,KHK,Geel, 170p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
06022371
Code:
06022371
Vakcoördinator:
Lief Schoofs
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands