Afstudeerproject (2006-2007)

Het afstudeerproject is een teamwerk waarin elk individu een eigen persoonlijke bijdrage moet leveren om de kennis met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek te concretiseren. Het afstudeerproject integreert verschillende vaardigheden: - de student leidt een probleem, doelstellingen en een prodcut af vanuit een kritische analyse van een verpleegkundig onderwerp. - de student plant en maakt afspraken en respecteert de afspraken en is in staat om zowel samen als individueel te werken. - de student raadpleegt recente en relevante bronnen, verwerkt de informatie in functie van het product, abstract, literatuurstudie of tekst en is in staat dit voor een jury te presenteren. - de student reflecteert over zichzelf, de groep, het proces, het product en ethische vragen en kent de zwakke punten en kan deze eventueel corrigeren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
- de student is in staat om een relevant probleem betreffende zijn toekomstige werkomgeving te beschrijven en formuleert relevante (persoonlijke) doelen met betrekking tot dit probleem. - de student is in staat om te plannen en afspraken te maken en deze te respecteren. - de student is in staat om samen te werken in functie van de realisatie van het project. - de student is in staat om het onderscheid te maken tussen evidence-based en andere informatie. - de student is in staat om het onderscheid te maken tussen wetenschappelijke en andere bronnen. - de student is in staat om informatie te zoeken en te vinden door gebruik te maken van verschillende bronnen (internet, bibliotheek, ...). - de student is in staat om een synthese te maken van de gevonden informatie en integreert deze in een goed leesbare tekst. - de student is in staat om correct te refereren naar de gebruikte bronnen. - de student is in staat om het resultaat te presenteren voor een groep. - de student is in staat om te reflecteren.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C18 Medestudenten coachen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Cursus wetenschappelijk onderzoek beroepsspecifieke competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: alle relevante en wetenschappelijke bronnen

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

de Jong, A., Vandenbroele H. (2003). Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

door promoter en co-promoter
OA:
09289750
Code:
09289750
Vakcoördinator:
Marc Daneels
Semester:
2
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands