chemie (2006-2007)

Hoorcollege Algemene Chemie - Basisbegrippen van chemische berekeningen (molaire massa, mol, gaswetten, gehalte van oplossingen) - Bouw der atomen - Periodiek Systeem der elementen - Chemische binding - Naamgeving van anorganische verbindingen: zuren, basen, oxiden, zouten - Chemische reacties - Thermochemie - Faseveranderingen bij zuivere stoffen - Kolligatieve eigenschappen van oplossingen - Chemische kinetiek - Chemisch evenwicht - Zuren en basen: zuurtegraad, titraties - Redoxreacties -Elektrochemie:elektrolyse en galvanische cel

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De studenten kunnen de opbouw en de structuur van de materie (atomen, moleculen, ionen) en het periodiek systeem beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de verschillende soorten bindingen herkennen en verklaren. De studenten kunnen de anorganische naamgeving gebruiken. De studenten kunnen de verschillende soorten anorganische reacties schrijven. De studenten kunnen de factoren beschrijven en verklaren die een invloed hebben op reactiesnelheid, chemisch evenwicht, zuurtegraad en oplosbaarheid. De studenten kunnen het verband leggen tussen elektrische en chemische verschijnselen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist. Men gaat er van uit dat men notie heeft van het chemisch tekenschrift en het kwalitatief en kwantitatief verband tussen reagentia en reactieproducten. In de vakantiecursus chemie (2 halve dagen) worden deze noties behandeld.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

T.Martens, 2006, Chemie: Algemene Chemie , Niet gepubliceerde cursus, KHKempen

C. Aanbevolen leermiddelen

R. PETRUCCI, General Chemistry, [ISBN 0-02-395010-2] P.W. ATKINS, Chemistry. Principles and Applications, [ISBN 0-582-35590-7] J. KOTZ, Chemistry and chemical reactivity, [ISBN 0-03-023762-9] )

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • Andere: tussentijdse testen

B. Omschrijving

Via studiecentrum,mail,docent worden oplossingen op maat aangeboden
OA:
03200032
Code:
03200032
Vakcoördinator:
Toos Martens
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands