Pluimveehouderij (2006-2007)

Konijnenhouderij: Inleiding: Situering van de konijnenvleesproductie Bespreking konijnenhouderij: selectie, voortplanting bij konijnen, voeding van het konijn, praktische verzorging, bedrijfsvoering, huisvesting en mestverwerking, ziekteleer Micro-economische aspecten van de konijnenhouderij Bedrijfsbezoeken: 2 konijnenbedrijven, selectiebedrijf van hybride konijnen Organisatorisch uitwerken van een schema voor het werken met productiegroepen in de konijnenhouderij Pluimveehouderij Inleiding bedrijfspluimveehouderij Anatomie en fysiologie van pluimvee Het consumptie-ei en de eikwaliteit Voortplanting en vruchtbaarheid van pluimvee Kunstmatig broeden, het broedei, de broeierij Via opdrachten tijdens uitstappen, bedrijfsbezoeken, studiedagen en beurzen verwerven de studenten inzichten in: bedrijfsuitrusting pluimveestallen, pluimveevoeding, pluimveeziekten, pluimveemanagement Mogelijke uitstappen zijn: PDLT-eikwaliteit/hygiëne, eierverwerking-legkippenbedrijf, VIV Utrecht, Beurs-’s Hertogenbosch, pluimveedagen-Geel, broeierij, proefbedrijven, pluimveeslachterij, veevoederbedrijf.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen de productiecyclus van een konijn omschrijven. Studenten hebben een inzicht in de moderne bedrijfsopzet van een konijnenbedrijf. De studenten krijgen inzichten i.v.m. het managen van een konijnenbedrijf (organisatorisch, economisch) De pluimveehouderij, de meest moderne dierlijke veredelingssector wordt in al zijn aspecten besproken zowel foktechnisch als economisch. De studenten kunnen de ketenstructuur van de pluimveesector schematisch voorstellen en het belang van de sector inschatten. De studenten kunnen technische productieresultaten berekenen en interpreteren. De studenten verwerven inzicht in de bedrijfsvoering van verschillende soorten pluimveebedrijven

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292370
Code:
03292370
Vakcoördinator:
Tom Heylen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands