Engels (2006-2007)

Spreek- en luistervaardigheid De studenten beluisteren authentiek video- en audiomateriaal dat in de klas wordt behandeld. Ze leren hun eigen ideeën in correct Engels verwoorden door interactie met hun medestudenten. De volgende functies komen aan bod: - telefoneren: bestellingen en klachten afhandelen - grafieken en diagrammen beshrijven - product / verkoopspresentaties - onderhandelen Ze worden ingeoefend d.m.v. pairwork, rollenspelen en discussies. Leesvaardigheid Dit houdt vooral in het begrijpend lezen van zakelijke teksten uit Engelstalige kranten en tijdschriften. Naast de teksten die in de klas behandeld worden, krijgen de studenten een beperkt aantal teksten opgegeven die ze als zelfstudie moeten verwerken. Schrijfvaardigheid Zakelijke communicatie - er wordt verder gebouwd op de handelscorrespondentie van het tweede jaar: in het derde jaar komen klachten en antwoord hierop aan bod. - de studenten leren een marketingplan verwoorden in het Engels Woordenschat De zakelijke woordenschat wordt nog uitgebreid, rekening houdend met de specifieke studierichting en voortbouwend op het tweede jaar. Als zelfstudie moeten de studenten een woordenlijst met specifieke commerciële woordenschat verwerken. De algemene taalschat mag echter evenmin verwaarloosd worden. Uitbreiding van de algemene taalschat gebeurt d.m.v. de aangeboden teksten en video's. Grammatica - Remediëring van grammatical onderwerpen - Complementation

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten. Verder kunnen ze zelfstandig grammatica en woordenschat verwerven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We bouwen verder op de verworven competenties uit het tweede jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen syllabus Engelse communicatie, 3BM/Marketing, Ria Oris, 2006-07. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Engelstalige kranten en tijdschriften The Observer The Guardian The Independent The Times Business Week The Economist Time

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242310
Code:
02242310
Vakcoördinator:
Ria Oris
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Engels