elektriciteit pract (2006-2007)

- Meettechniek:effectieve en gemiddelde waarden, meettoestellen - Inwendige weerstand spanningsbron, C-ketens op gelijkstroom, niet-lineaire weerstanden - Technologische proeven (elektromagnetische schakelaar, contactorenschakeling, differentieelschakelaar) - Spoelen: zelfinductiecoëfficiënt, magnetische koppeling, wisselstroomweerstand - R,L,C- ketens op wisselstroom, arbeidsfactor - Metingen op driefasig net - Asynchrone motor : (kenplaat, aanloop, belasting, etc.) - Verlichting (lichtschakelingen, soorten lichtbronnen, types van armaturen, etc.)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
- Studenten kunnen elektrische meettoestellen gebruiken en kennen de werking ervan en het onderscheid ertussen. - Studenten kunnen eenvoudige netwerkschakelingen realiseren zowel gevoed op gelijkspanning, op éénfasige wisselspanning, als op het driefasig net. - Studenten kunnen al de eigenschappen van een spoel bepalen. - Studenten kennen de schakelingen om actief en reactief vermogen te meten in de verschillende netsystemen. - Studenten kunnen de asynchrone motor aansluiten en de nodige metingen doen om de werking bij nullast en belasting te verklaren. - Studenten kunnen verschillende types van lampsystemen aansluiten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

basiskennis van elektrostatica hebben: elektrisch veld, elektrische potentiaal, enz wiskunde: complex rekenen - vectorrekenen - scalair en vectorieel product

A. Type

 • cursus
 • Andere: Uitgerust labo

B. Verplichte leermiddelen

Segers Werner, Labo-opgaven practicum elektriciteit, 2007. Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

De studenten kunnen na afspraak extra hulp bekomen.
OA:
03201740
Code:
03201740
Vakcoördinator:
Walter Mertens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands