Bio-organische chemie (2006-2007)

De cursus bio-organische chemie behandelt eerst de voornaamste klassen van organische verbindingen en hun naamgeving. Daarna worden een aantal basisprincipes bestudeerd: moleculaire structuur (elektronenconfiguratie, polycentrische molecule-orbitalen, intermediairen, resonantiestructuur), intermoleculaire interacties (polariteit en waterstofbinding) en hun invloed op de fysische eigenschappen, stereochemie, zuren en basen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan voorbeelden uit bio- en voedingswetenschappen. Daarna behandelt de cursus, eveneens in functie van die vakgebieden, de voornaamste chemische eigenschappen van organische verbindingen. In een afzonderlijk hoofdstuk worden enkele basispricipes bestudeerd i.v.m. het gebruik van kunststoffen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen vlot overweg met de systematische namen en triviaalnamen van de voornaamste klassen van verbindingen. - Studenten kunnen de voornaamste functionele groepen ook in complexere verbindingen die aan bod komen in toegepaste vakken herkennen. - Studenten kunnen door logisch te redeneren vanuit de chemische structuur fysische en chemische eigenschappen van organische verbindingen afleiden: in functie van hun beroepsveld zijn dat voornamelijk oplosbaarheid, aggregatietoestand, zuur en basisch karakter en hun chemische stabilitieit. - Studenten verwerven een aantal redeneringspatronen waarbij de klemtoon bewust gelegd wordt op het begrijpen en het zelfstandig kunnen toepassen van deze patronen in verschillende situaties. - Studenten hebben inzicht in de verschillende vormen van isomerie en vooral stereomerie in functie van de chemische, farmaceutische en voedingssector. - Studenten kunnen de vakterminologie gebruiken in functie van biochemie, biologische en voedingsvakken met aandacht voor toepassingen in de farmaceutische, medische en voedingssector.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen doorgenomen: cursus algemene chemie eerste jaar Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: algemene chemie Basiskennis algemene chemie i.v.m. hybridisatie, chemische binding, intermoleculaire interacties, zuur en basisch karakter in waterig midden.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: molecuulmodellen

B. Verplichte leermiddelen

- Thijs M.: 2006. Naamgeving Niveau 1. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel - Thijs M.: 2006. Bio-organische chemie. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel - Sadones M., 2004. Organom CD-Rom, KHKempen, Geel - Thijs M., 2006. Oefeningenbundel Bio-organische chemie. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel - Sadones M., 2004. Het kader CD-Rom, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06021070
Code:
06021070
Vakcoördinator:
Steven Vreysen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands