Afstudeerproject (2006-2007)

- na overleg met stagecoördinator en departementshoofd, worden de onderwerpen die de studenten ingediend hebben goedgekeurd - de student krijgt een eindwerkbegeleider toegewezen die hem ondersteunt bij het uitwerken en schrijven van zijn eindwerk

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
- de studenten kunnen grondig een bepaald aspect van het bedrijfsleven bestuderen en toetsen het aan de concrete bedrijfsomgeving waarin zij zich bevinden - de studenten kunnen een rapport schrijven van ongeveer 30 blz. In een zakelijke stijl - de studenten kunnen toegevoegde waarde creëren d.m.v. hun eindwerk dwz het kritisch toetsen van verworven informatie aan de eigen bedrijfsomgeving - de student kunnen een presentatie brengen over de belangrijkste bevindingen van hun eindwerk voor een professionele jury - de student kunnen vlot inspelen op een kritische bevraging door een professionele jury

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Na het succesvol afronden van het tweede jaar en het eerste semester van het derde jaar, zijn de studenten voldoende voorbereid om hun eindwerk te schrijven. Tijdens de vak Communicatie in het Nederlands wordt de student vertrouwd gemaakt met het opzoeken en verwerken van informatie.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Handleiding stage en eindwerk - Handleiding bij het schrijven van eindwerk en stageverslag - Stijlwijzer KHK

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

OA:
08271320
Code:
08271320
Vakcoördinator:
Tine Anthonis
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands