Financieel beleid (2006-2007)

I Inleiding II Waardecreatie en kasstromen III Financiële analyse tegen marktwaarde IV Waarderingsmethoden V Investeringsselectie VI Werkkaoitaal- en cashmanagement VII Voorraadbeheer en debiteurenbeleid Case study: Fabuga

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Vereiste voorkennis: algemeen boekhouden, management accounting, financiële analyse (2de jaar)

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboek: Financieel Management Standaard Uitgeverij Auteurs: Andre B Dorsman, Lmabert Vanthienen, Luc Keuleneer, Cyntia Van Hulle, Lieven Gheysens ISBN: 90 341 9887 4

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
08272000
Code:
08272000
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands