Leergroep personeelswerker (2006-2007)

Groepsdynamica - Niveaus in taakgroepen - Ontstaan en ontwikkeling van een groep - Besluitvorming, leiderschap, groepsfenomenen - Feedback en interventies Thema's uit het Human Resources Management - competentiemanagement - personeelsplanning - recrutering en selectie - beoordelen en belonen - vorming, training en opleiding - uitstroom, ontslag Gesprekstechnieken - Selectiegesprek - Functionerings- en evaluatiegesprek - Coachend begeleiden - Slecht- nieuwsgesprek - Adviesgesprek Blok 1: Groepsdynamica Bij het begin van de leergroep zullen we aandacht besteden aan een verdiepende kennismaking. Centaal staat hier de vraag op welke wijze - met welke aspiraties en droombeelden - ieder start in de major en de leergoep. We zullen daarnaast door middel van korte oefeningen enkele deelaspecten uit de communicatie en de dynamica van een taakgerichte groep ervaren, observeren en inoefenen. Tijdens deze 'veilige' klassikale oefeningen wordt er feedback gegeven over elkaar. We trachten hier de leercyclus van Kolb te volgen. Ervaren - reflecteren - plaatsen in modellen - oefenen. In een tweede fase worden al deze aspecten geïntegreerd tijdens een 5-daagse ervaringsgerichte training in samenwerking met Outward Bound Leuven. De hoofddoelstelling is dat studenten de theoretische modellen uit het eerste semester aan den lijve ondervinden door intensief te werken in een groep tijdens 5 dagen. Het accent ligt op de persoonlijke ervaring en de eigen positie in een groep met al zijn consequenties. Blok 2: Thema's uit HRM en Gesprekstechnieken en interpersoonlijke vaardigheden De bedoeling van de sessies is om vaardigheden in te oefenen rond een aantal belangrijke thema's uit het human resources management (vb. selectie en recrutering, beoordelen en belonen, VTO). Elke sessie zullen we kort enkele theoretische modellen bespreken maar we verwachten van de student dat hij zelfstandig de handboeken en teksten verwerkt. Problemen en moeilijkheden worden dan besproken tijdens de lessen. We oefenen zoveel mogelijk in kleine groepjes de verschillende gesprekstechnieken in.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
C1: zich binnen functionele relaties authentiek kunnen verbinden met mensen en groepen (groepsdynamica en ontwikkelen van een leergroep) - actief en bewust kunnen omgaan met intermenselijke processen - kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en subculturen - helder en open kunnen communiceren met anderen - zelf ruimte durven en kunnen innemen en geven aan anderen - anderen in beweging krijgen en zich laten bewegen door anderen C2: interacties tussen mensen in hun context kunnen beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief (observeren, beschrijven en analyseren van groepsdynamische processen) - beschrijft en analyseert sociale situaties intergraal - rapporteert zo dat hij de informatie voor alle betrokkenen verstaanbaar, acceptabel en betekenisvol kan maken. C3: agogisch leren handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten (competentiemanagement, selectietechnieken, functionerings-en evaluatiegesprekken, coachend begeleiden, advies en slecht-nieuwsgesprek) - methodisch kunnen handelen en elke stap kritisch kunnen verantwoorden - kwaliteit van eigen methodisch handelen doelbewust ontwikkelen - methodisch verantwoord kunnen werken aan de ontwikkeling van mensen en organisaties C6: in een team kunnen werken en er zich functioneel kunnen bewegen - groepsdynamische processen kunnen analyseren, begrijpen en constructief kunnen bespreken - engageert zich tot een actieve deelname aan de bestaansniveaus van het team (taak, relaties, procedure, ...) C7: werken aan een verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren - kritisch reflecteren over het eigen functioneren en constructief werken met feedback - bouwt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, volgt het op en stuurt het bij op basis van feedback uit de leergroep

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Major PW tweede jaar of basiskennis personeelswerk. Relevante ervaring in het personeelswerk.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

1.Remmerswaal,J.Begeleiden van groepen, groepsdynamica in praktijk,Bohn Stafleu Van Loghum, 2005 2.DERYCKE, H. Het selectie-interview. Handboek voor het gedragsgericht interviewen bij het aanwerven van personeel. Acco 2005. 3. Van Bouchaute, K. Functioneringsgesprekken, Geel, KHK, 2005 4. Vloeberghs, D. HRM, Fundamenten en perspectieven. Lannoo, 2004

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege
 • Andere: Ervaringsleren via outdoor-activiteiten

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • Andere: Assessment van een halve dag

B. Omschrijving

De evaluatie gebeurt op twee momenten: - Een mondeling examen waar de theorie zal bevraagd worden en waar het ervaringsverslag van de Ardennen wordt besproken (50 %) - Een assessment center waar alle gespreksvaardigheden en interpersoonlijke competenties worden getoetst (50%) .
OA:
04232160
Code:
04232160
Vakcoördinator:
Karel Van Bouchaute
Semester:
1
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands