Agrarische wet- en regelgeving - TLO (2006-2007)

Verkoop van onroerend goed De pachtwet: pachtovereenkomst, opzegging, pachtoverdracht, voorkooprecht Ruilverkaveling Landinrichting Onteigening: wettelijke basis, procedure, vergoedingen Erfdienstbaarheden in verband met water, perceelsgrenzen, lichten en uitzichten, uitwegen, bouwverplichtingen, beplantingen, dieren Stedebouwkundige vergunningen: inleiding op de ruimtelijke ordening, toepassingsgebied, aanvraagprocedure, strafbepalingen Mestdecreet en MAPII ter De studenten stellen een ondernemingsplan op voor een over te nemen of nieuw op te richten land- of tuinbouwbedrijf. Er worden gastsprekers uitgenodigd. Vnl. actuele onderwerpen i.v.m. land- en tuinbouw komen hier aan bod. Hiermee kunnen ook theoretische onderwerpen concreter vanuit een praktijksituatie bekeken worden. Een greep uit mogelijke onderwerpen: kredietadvies aan land- en tuinbouwers, VLIF-reglementering, onderlinge bedrijfshulp, overnameproblematiek, aanvraag van vergunningen, verzekeringen, mestproblematiek, structuurplan. Basisbeginselen milieubeleid Mogelijke instrumenten milieubeleid Vlaams milieubeleid: decreet op milieuplanning, decreet op bedrijfsinterne milieuzorg, vlaamse milieu-instellingen Vlaamse reglementering op de milieuvergunningen VLAREM: - VLAREM 1: aanvraagprocedure, toepassingsgebied, strafmaatregel overtredingen - VLAREM II: sectoriale voorwaarden Decreet op de bodemsanering Decreet op de waterverontreiniging, waterheffing Decreet op de grondwaterwinningen Oppervlaktewateren Gemeentelijke milieuconvenant Afvalstoffendecreet

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten krijgen inzicht in enkele belangrijke Vlaamse wetgevingen voor de agrarische sector. De studenten leren een ondernemingsplan voor een over te nemen of nieuw op te richten land- of tuinbouwbedrijf, opstellen. De studenten krijgen inzicht in het vlaamse milieubeleid. De studenten kennen de inhoud van belangrijke milieuwetgevingen in Vlaanderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03293191
Code:
03293191
Vakcoördinator:
Tom Heylen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands