Opvoedkundige wetenschappen (gem.) (2006-2007)

De cursus opvoedkundige wetenschappen-gemeenschappelijk deel behandelt diverse visies op onderwijs en opvoeding bijv. de ervaringsgerichte pedagogiek; vernieuwingstrategieën met aandacht voor het opvoedingsproject en schoolwerkplan; diverse leerprocessen en werkvormen; de vakoverschrijdende eindtermen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten verwerven inzicht in de verschillende visies op onderwijs en opvoeding bijv. de ervaringsgerichte pedagogiek. De studenten leren het bestaande onderwijs kritisch bevragen en zoeken naar een mogelijkheid tot optimalisering hiervan. De studenten verwerven inzicht in vernieuwingsstrategieën met aandacht voor schoolwerkplan en teamoverleg. De studenten krijgen inzicht in het inventariseren van doelen vanuit een opvoedingsproject dat steunt op een mens- en maatschappijvisie. Het schoolwerkplan wordt bestudeerd als een pedagogisch-didactische concretisering van deze visie. De studenten bestuderen een aantal belangrijke leerprocessen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden en het leren leren als voorbereiding op het zelfstandig werken. De studenten verwerven inzicht in de uitgangspunten van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs. De studenten verwerven inzicht in de verschillende vakoverschrijdende thema’s. De studenten leren vakoverschrijdend denken en werken. De cursus opvoedkundige wetenschappen - gemeenschappelijk deel voldoet aan volgende basiscompetenties (cfr. basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 1 (maart 1998): - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen - de leraar als opvoeder - de leraar als inhoudelijk expert - de leraar als innovator- onderzoeker - de leraar als partner van de ouders/verzorgers - de leraar als lid van een schoolteam

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Deze cursus bouwt op de didactische en pedagogische kennis uit het eerste jaar verder.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Dierick, M., Nijsmans I., en Van de Plas I., 2005. Cursus opvoedkundige wetenschappen - gemeenschappelijk deel tweede jaar. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. - Dierick M,, 2005. Cursus opvoedkundige wetenschappen - gemeenschappelijk deel tweede jaar. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. - Verstraelen R, en Smolderen C,, 2005. Cursus opvoedkundige wetenschappen - gemeenschappelijk deel. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege
  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250130
Code:
10250130
Vakcoördinator:
Marijke Dierick
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands