Ontwikkelingspsychologie (2006-2007)

Ontwikkelingspsychologie als wetenschap De psychologische ontwikkeling van het kind Adolescentiepsychologie Jongvolwassene en volwassene De ouderdom

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
Toelichting:
C1 De student kent de leeftijdsgebonden beleving en gedrag van het kind, de adolescent, de volwassene en de oudere, kan deze (met inzet van algemeen psychologische inzichten) ontwikkelingspsychologisch verklaren en betekenis geven vanuit een biopsychosociaal kader. De student kan in de eigen leefwereld, in niet-problematische situaties én in ontwikkelingsbedreigende contexten (en in aanzet in fictieve praktijksituaties) ontwikkelingsprincipes herkennen, beschrijven. Hij kan omgaan met culturele en subculturele verschillen, heeft kennis en inzicht in de leefwereld van verschillende bevolkingsgroepen en in de leeftijdsgebonden beleving en gedrag in relatie tot culturele kenmerken van de samenleving C2 De MA beschrijft en analyseert sociale situaties integraal (totaal): vanuit een biopsychosociaal perspectief en met behulp van ontwikkelingspyschologische kennis, situaties analyseren en betekenis geven C5 De student ziet de wisselwerking tussen maatschappelijke kenmerken en de beleving van de mens in zijn verschillende levensfasen en de opdracht tot empowerment en emancipatie van iedere leeftijdsgroep C7 Kan ontwikkelingspsychologische inzichten in leeftijdsgebonden beleving en gedrag inzetten in kritische zelfreflectie

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Broeckmans Christien, 2006, Ontwikkelingspsychologie, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. Rögels Nelleke,2004, Levenslooppsychologie. Jongvolwassenen, volwassenen en oudere volwassenen, Nelissen, Soest. Knipscheer Jeroen en Kleber Rolf, 2005, Pyschologie en multiculturele samenleving, Hoofdstuk 4, Boom.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04230181
Code:
04230181
Vakcoördinator:
Christien Broeckmans
Semester:
1of2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands