Financieel beleid (2006-2007)

- Management beslissingen op basis van kostengedrag: indeling van kosten, break-even analyse en contributieberekening. - Financiële aspecten van ondernemingsexploitatie: relatie tussen omzet en rotatie van het vlottend actief, de rendabiliteit van de onderneming, de invloed van schuldfinanciering op de rendabiliteit. - Financiering van de onderneming: bedrijfskapitaal, solvabiliteit, hoeveel vermogen heeft de onderneming nodig, financieringsmogelijkheden met eigen en vreemd vermogen. - Cashflowanalyse: opstellen en analyseren van een kasstromentabel. - Investeringsbeslissingen: bespreking van de belangirijkste methoden om investeringen te beoordelen, met bijzondere aandacht voor de methode van verdisconteerde geldstromen; - Waardering van ondernemingen, zowel op basis van huidige en toekomstige kasstromen, met bijzondere aandacht voor de methode van de vrije cashflow; - Het opstellen van een financieel plan, vertrekkende van de toekomstige strategie van een onderneming en geplande doelstellingen en actieplannen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
De student moet in staat zijn om financiële technieken die in de voorbije jaren aan bod gekomen zijn, toe te passen naar het management beslissingen. De student moet complexe problemen kunnen analyseren, hiervoor de juiste techniek te selecteren en op basis hiervan een voorstel tot beslissing kunnen formuleren. De studenten moeten inzicht hebben in financiële problemen die zich in (kleine) ondernemingen stellen en weten hoe deze kunnen worden aangepakt. Competenties die hierbij van belang zijn, zijn analytisch, synthetisch en probleemoplossend denken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die het tweede jaar marketing met succes beëindigd hebben worden tot deze cursus toegelaten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

BASTIJNS, Tony, Financieel beleid, niet gepubliceerde cursus, 2005, KHK Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242000
Code:
02242000
Vakcoördinator:
Tony Bastijns
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands