toegepaste mechanica pract (2006-2007)

In het practicum worden proeven gedaan op proefstanden op industrieel formaat. Pompen zuighoogte, manometrische opvoerdruk Zuigerpomp opstellen meetgegevens en pompkarakteristieken rendementen en vermogens van zuigerpompen Stromingsweerstanden, berekenen van een leidingnet en belastingskarakteristiek. Voor het inoefenen van de algemene principes van leidingverliezen wordt gebruik gemaakt van een softwarepakket. Vacu├╝mpomp metingen en berekening van volumetrisch rendement, pompsnelheid en rendementen Op een didactisch uitgebouwde koelinstallatie worden metingen uitgevoerd omtrend koeltechniek en luchtbehandeling. Tevens wordt ingegaan op het aspect warmtepomp.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Impulswet, kinematica: snelheidsdriehoeken. Continuïteitsprincipe, vergelijking van Bernoulli. Inzicht in de eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica. Inzicht in de basiskringprocessen van compressiekoelmachine en warmtepomp.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Mol Raymond (2006) Labo Toegepaste Mechanica. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 83p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03203050
Code:
03203050
Vakcoördinator:
Raymond Van Mol
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands