Marketingcommunicatie - practicum (2006-2007)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
Toelichting:
Op basis van een reële praktijkopdracht zal je zelf een geintegreerde marketingcommunicatiecampagne ontwikkelen. De opdrachtgever (onderneming/organisatie) zal een briefing geven. Op basis van deze briefing dient het projectteam het stappenplan van een marketingcommunicatieplan te doorlopen.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

Resultaatevaluatie op basis van het geschreven werkstuk (marketingtechnische inhoud) en de presentatie (presentatietechniek) van het werkstuk. Procesevaluatie op basis van wekelijkse opvolging van het project.
OA:
02240871
Code:
02240871
Vakcoördinator:
Marc Clerkx
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands