Informatica (2006-2007)

Computerconfiguratie
 • Opslagmedia, randapparatuur, netwerken, systeembronnen.
Toepassingsprogrammatuur en ontwikkelingssoftware
 • Databasemanagement: tabellen, query's, formulieren, rapporten en relaties.
 • Rekenbladen: draaitabellen, macro's maken en beheren, besturingselementen, VBA
 • Webdevelopment: naast de basishandelingen worden eveneens HTML, CSS en Javascript aangehaald
 • Programmeren: arrays, meerdimensionale arrays, control arrays, sequentiële bestanden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert, onderzoeker en lid van een team
 • kun je in groep een "gebruiksvriendelijke" toepassing maken in Access voor eindgebruikers die Access zelf niet beheersen. Je beheerst daarom de basis van Access en vult deze aan met een praktisch gebruik van programmatie in VBA
 • toon je belangstelling voor de actualiteit
 • verwerf je inzicht in de computerconfiguratie zodat je eenvoudige technische problemen die zich kunnen voordoen in een computerklas kunt detecteren en oplossen
 • ben je in staat een bestaand of 'naakt' computersysteem te configureren en te tunen. Je kan hierbij de nodige netwerkverbindingen maken
 • integreer je vakdidactische vaardigheden met je kennis en kunde in de informatica. Je ontwerpt een didactisch project dat vertrekt vanuit een zelfgekozen onderwerp of context. Hiermee bewijs je dat je zelf in staat bent om een didactische leerroute voor een klasgroep uit te stippelen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Kennis, vaardigheden en attitudes bereikt in de twee eerste studiejaren van de opleiding

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: Artikels uit tijdschriften

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • discussieseminarie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • individuele taak
 • aan de computer

B. Omschrijving

 • Permanente evaluatie: 40%
 • 1ste examenperiode: 60%
 • 3de examenperiode: zoals 1ste examenperiode
OA:
11261670
Code:
11261670
Vakcoördinator:
Jean-Pierre Pluymers
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands