wiskunde (2006-2007)

Toepassingen op integraalrekenen: - Oppervlakte van vlakdelen. - Lengte van krommen. - Oppervlakte en inhoud van een omwentelingslichaam. - Volumeberekening en dubbelintegralen. - Lijnintegralen. - Complexe integralen. Rijen en reeksen: - Rijen (o.a. rekenkundige en meetkundige rijen). - Reeksen (o.a. meetkundige reeksen, convergentiekenmerk van d'Alembert). - Rijen gedefinieerd door recurrente betrekkingen. - Machtreeksen. Kansrekenen: - Algemene begrippen uit kansrekenen. - Voorwaardelijke kansen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
-De studenten kunnes basisberekeningen uitvoeren voor wiskundige problemen zoals het berekenen van bepaalde integralen en hun toepassingen, het convergentieonderzoek doen van rijen en reeksen, en het kunnen rekenen met het begrip voorwaardelijke kans. -De studenten kunnen basisconcepten uit de ingenieurscontext omzetten naar wiskundige problemen en na het uitvoeren van wiskundige bewerkingen de resultaten daarvan terugkoppelen naar de context.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
Toelichting:
-De studenten kunnen door middel van wiskundig correcte redeneringen (bewijzen) de achtergronden en de beperkingen van de berekeningen die ze maken verklaren.

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Abstract rekenen in het veld van de reële getallen. Belangrijkste elementaire reële functies. Berekenen van limieten. Differentiëren van reële functies in 1 en meer veranderlijken. Integreren van reële functies. Elementair rekenen met complexe getallen.

A. Type

  • cursus
  • Andere: grafisch rekentoestel

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus. Oefeningenbundel. Grafisch rekentoestel. Formularium.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201731
Code:
03201731
Vakcoördinator:
Karel Hoefkens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands