Pathologie (2006-2007)

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de cardiovasculaire aandoeningen en risicofactoren en de aandoeningen van het spijsverteringsstelsel. Daarnaast komen ook kanker, nierlijden, allergie en eventueel enkele andere aandoeningen aan bod. De aandoeningen worden telkens besproken volgens het schema : bepaling, etiologie, fysiopathologie/pathogenese, symptomen, diagnose en behandeling. De klemtoon ligt op de medische terminologie en op de fysiopathologie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
 • De studenten kunnen van een aandoening een correcte bepaling geven, de belangrijkste oorzaken en symptomen opsommen, de werking uitleggen en een summier beeld schetsen van de diagnose en behandeling.
 • De studenten kunnen (eventueel Engelstalige) medische informatie begrijpen er de logische samenhang uit distilleren.
 • De studenten kunnen medische informatie terugbrengen tot de kerngedachte.
 • (De studenten kunnen de nodige wetenschappelijke medische informatie vinden en kritisch verwerken).
 • De studenten kunnen medische informatie weergeven in correct Nederlands.
 • De studenten kunnen medische termen analyseren, begrijpen en uitleggen aan een leek.
 • (De studenten kunnen medische informatie helder brengen voor een groep)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben met succes volgende onderwijsactiviteiten gevolgd : - Anatomie en Fysiologie van 1VD - Gegevensverwerking van 1VD

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

VAN DROOGENBROEK, F., 2006. Pathologie: Medische artikels. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. COELHO, 2003. Zakwoordenboek der Geneeskunde. Zevenentwintigste geheel herziene druk. Doetinchem: Elsevier Gezondheidszorg.

C. Aanbevolen leermiddelen

BRAUNWALD, Eugene, 2001. Harrison's Principles of Internal Medecine. 15th Edition, Mc Graw-Hill, 2delen. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

Naast een schriftelijk examen, krijg je ook een opdracht die je samen met mede-studenten dient op te lossen. Vanuit een specifiek onderwerp of vraagstelling ga je zelf op zoek naar medische informatie. Je zoekt de nodige gegevens en verklaringen bij elkaar, maakt er een coherent geheel van, en brengt dit samen voor voor de klas waarbij collega-studenten en je docent je mogen bevragen.
OA:
06021551
Code:
06021551
Vakcoördinator:
Liesbet Bogman
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands