Assistentie-TLO (2006-2007)

De TLO sessies van 2DA sluiten aan bij de cursus assistentie en anatomie en fysiologie van de huisdieren van 2DA. Verschillende competenties nodig voor het werk in een dierenartsenpraktijk komen hier aan bod. Men leert met verschillende desinfectantia werken, men leert een algemeen klinisch onderzoek uitvoeren bij de huisdieren, men leert op een veilige en juiste manier huisdieren hanteren en fixeren tijdens routine medische ingrepen., men leert verbanden aanleggen, men leert de verschillende gebruikte materialen kennen binnen een dierenarsenpraktijk, men leert assisteren tijdens chirurgische ingrepen, men doet een practicum orgaananatomie, men leert de verschillende onderdelen kennen van de anesthesie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
 • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.
 • AB-DZ-EC4: Verantwoordelijkheid dragen over alle onderzoek-, operatie- en hospitalisatieruimten - 4A Onderhouden van de onderzoeksruimten, bijhorend apparatuur en instrumenten - 4B Assisteren bij de voorbereidingen van onderzoeken en medische ingrepen - 4C Assisteren van de dierenarts tijdens operaties en onderzoeken.
 • AB-DZ-EC5: Toedienen van eerste hulp bij dieren -Begeleiden bij en toedienen van eerste hulp bij dieren.
 • AB-DZ-EC6: Voorzien en toedienen van een aangepaste verzorging - 6A Voorzien en onderhouden van de juiste accommodatie voor de patiënt - 6B Verzorgen van en controle uitoefenen op de patiënt met specifieke noden zoals vloeistoftherapie.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
 • AB-DZ-EC10: Voorbereidingen treffen voor chirurgische ingrepen - 10A Het bepalen, onderhouden en voorbereiden van de chirurgische omgeving en het nodige materiaal voor de chirurgische ingrepen - 10B De patiënten klaar maken voor diergeneeskundige ingrepen.
 • AB-DZ-EC11: Assisteren van de dierenarts tijdens chirurgische ingrepen - 11A Assisteren van de dierenarts tijdens de chirurgische ingrepen - 11B Verlenen van postoperatieve zorg aan de patiënten.
 • AB-DZ-EC12:Assisteren bij de anesthesie - 12A Het nodige materiaal gebruiksklaar maken - 12B De dieren voorbereiden voor anesthesie - 12C Assisteren bij de toediening en controle uitoefenen tijdens anesthesie.
 • AB-DZ-EC13: Gebruiken en toediening van geneesmiddelen - 13A Het gebruik van de medicijnen uitleggen aan de klant - 13B De patiënt medicijnen toedienen.
Toelichting:
de studenten kunnen zelf juist reinigen, desinfecteren en steriliseren. De studenten kunnen hond en kat juist hanteren en fixeren tijdens routine medische ingrepeN De studenten kunnen een klinisch onderzoek uitvoeren bij de hond en de kat. De studenten kennen het routine chirurgisch materiaal De studenten kunnen op een juiste manier een chirurgische patient voorbereiden en op een juiste manier assisteren tijdens chirurgie. De studenten kunnen op een juiste manier verbanden aanleggen. De studenten kennen de basis orgaananatomie. De studenten kennen de basis van een inhalatie anesthesietoestel, monitoring en kunstmatige ademhaling.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

cursus assistentie 2DA en cursus anatomie en fysiologie 2 DA

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Afzonderlijke nota's worden uitgedeeld tijdens de TLO's.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

OA:
03292432
Code:
03292432
Vakcoördinator:
Ingrid Van Tichelen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands