Frans: bedrijfseconomisch & juridisch (2006-2007)

De leerstof uit het eerste jaar wordt herhaald, uitgebreid, uitgediept of vervolledigd. Thema's: Algemeen : algemene economie, burgerlijk recht en strafrecht, gerecht en justitie. Specifiek : beroepsgerichte situaties zoals het verzorgen van presentaties, het gestructureerd becommentariëren van grafieken en tabellen en het nader verklaren van termen en begrippen. Spraakkunst: In het tweede jaar leren de studenten de telwoorden vlot begrijpen en noteren (met het oog op vlot telefoneren in het derde jaar), de comparatief en de superlatief gebruiken, het bijvoeglijk naamwoord onderscheiden van het bijwoord en op de juiste plaats zetten ten opzichte van het zelfstandig naamwoord, de courante werkwoorden vervoegen in de meest gebruikte wijzen en tijden, het persoonlijk voornaamwoord correct gebruiken en de verschillende vraagconstructies onderling af te wisselen. Lexicon: Een reeks authentieke documenten uit het recht dienen als uitgangspunt. Bovendien is er een aanvulling met specifieke woordenschat uit de algemeen economische leefwereld. Communicatieve items: De studenten leren een gestructureerde uiteenzetting verzorgen met extra aandacht voor de kernideeën. Ook diagrammen, grafieken en tabellen beschrijven, becommentariëren en interpreteren staan op het programma. De studenten zijn ook in staat om een enquête af te nemen in het Frans en de resultaten bondig voor te stellen. Beoogd eindniveau: CEFR A2

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen een Franse tekst uit hun vakdomein verstaan en navertellen in eigen woorden. De studenten kunnen basistermen uit hun opleiding verklaren. De studenten kunnen een uiteenzetting geven in het Frans over domeinspecifieke onderwerpen. De studenten kunnen diagrammen, grafieken en tabellen gestructureerd becommentariëren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie de competenties van het eerste jaar verworven heeft, kan toegelaten worden tot de cursus.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: FAO-oefeningenprogramma

B. Verplichte leermiddelen

Bloemen Johan, 2006, Communicatie in het Frans (2). Niet gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

La justice en Belgique (Belgische Ministerie van Justitie, 2005) Bébé à bord. Tout sur vos droits et obligations. (Euromut, 2005) Op het elektronisch leerplatform Toledo staat de nodige software voor computerondersteunde zelfstudie.

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

De cursus is gebaseerd op deels begeleid en deels zelfstandig leren. In de syllabus zijn enkele lessen van Bastiaenen "Terminologie économique, financière et administrative" opgenomen om de kennis van de specifieke woordenschat uit de algemeen economische leefwereld te vergroten.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Begeleiding via leerplatform en FAO-oefeningenprogramma
OA:
08270950
Code:
08270950
Vakcoördinator:
Johan Bloemen
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Frans