Tijd en ruimte: achtergrond, groeilijn, didactiek (2006-2007)

Achtergrond: - De aspecten van de ruimte - Meetkunde als wiskundige beschrijving van de ruimte en haar eigenschappen. - Geschiedenis van de meetkunde - Het tijdsbegrip doorheen de geschiedenis - Wiskundige definitie van tijd - Bioritmen - Kerkelijk jaar Groeilijnen en didactiek: - Groeilijnen voor ruimte- en tijdsaspecten - Hoe ruimte- en tijdsaspecten stimuleren via bewegingsactiviteiten, dans, wiskundige initiatie, muziek, beeld, uitstappen,...

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen: Je leert hoe je kleuters kan begeleiden in het vergroten van hun mogelijkheden m.b.t. tijd en ruimte. De leraar als opvoeder: Je ontwikkelt een visie over het belang van tijd en ruimte in de opvoeding van het kind. De leraar als inhoudelijk expert: Je verwerft achtergrondkennis over ruimte en tijd (m.i.v. het kerkelijk jaar). De leraar als organisator: Je leert activiteiten m.b.t. tijd-ruimte organiseren. De leraar als innovator, als onderzoeker: Je ontwerpt nieuwe thema-activiteiten om te werken aan tijd-ruimte.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de algemene pedagogische en didactische vorming die in het eerste jaar aan bod kwam: - Je hebt zicht op het ervaringsgericht kleuteronderwijs en kan dit vertalen in een ervaringsgericht aanbod. - Je kan een activiteit schriftelijk voorbereiden met aandacht voor de beginsituatie, de doelen, de organisatie, de inhoud, de impulsen en de leerervaringen die de kleuters opdoen. Je hebt zicht op de sensomotorische en cognitieve ontwikkeling en kan deze ontwikkeling stimuleren. Je durft voor een groep staan en vertrouwen op je kunnen.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: Didactisch materiaal voor in de kleuterklas

B. Verplichte leermiddelen

- Studiehandleiding: Tijd en ruimte, achtergrond, groeilijn en didactiek - Per onderdeel is er een syllabus samengesteld door de docent - Speelkriebels, Florquin V., Acco - Liedboek, Kathleen Rymen - Ruimte, I. Janssens, Wolters-Plantyn - Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het kleuteronderwijs in Vlaanderen, Licap, 2001. - Een jaar vol kleuren, Bertrands F. ea - Toledo: cursus tijd en ruimte, achtergrond, groeilijn en didactiek

C. Aanbevolen leermiddelen

- Tijd, I. Janssens, Wolters-Plantyn

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • open boek

B. Omschrijving

- Schriftelijk examen - Een ideeënmap aanleggen om tijd en ruimte te stimuleren binnen 3 thema's. De ideeënmap wordt voorgesteld door middel van een presentatie. Monitoraten: Coaching bij het aanleggen van de ideeënmap.
OA:
11267310
Code:
11267310
Vakcoördinator:
Astrid Cornelis
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands