Labo chemische technologie (2006-2007)

De onderdelen van een regelkring worden suuk voor stuk behandeld. Daarna wordt de gehele kring beschouwd, waarbij de student zelf tot de beste regelparameters dient te komen. Verdieping in enkele unit operations: -zeven en via laserdiffractie de korrelgrootte bepalen(controle) -het schotelgetal bepalen van een rectificatiekolom met pakkingen(met GC-analyses) -kristallisatie van een zout en hierbij kristalwarmte bepalen. -ultrafiltratie via een cross-flow membraanfiltratie: bepalen van reinwaterflux en invloed van de transmembraandruk op het permeaatdebiet -rectificatie met semi-industriele rectificatiekolom : deze geintegreerde proef vraagt zowel kennis van destillatie, regeltechniek als analytische chemie. -vloeistof-vloeistofextractie -simulatie van unit-operations met behulp van simulatieprogramma Aspen (Hysys).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C06 De chemist past de principes van responsible care spontaan en altijd toe om risico’s met betrekking tot veiligheid en milieu tot een minimum te beperken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

de student is goed op de hoogte hoe te werken in een omgeving met enig explosie-risico. Hij kent ook de veiligheidsvoorschriften bij het werken in een labo en past ze consequent toe.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW
 • Andere: naslagwerken ivm fysische en chemische gegevens

B. Verplichte leermiddelen

cursus labo chemische technologie : Niet gepubliceerde cursus G.Van Baelen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

je leert zelfstandiger werken want niet elke opdracht zal mooi omlijnd zijn. Je zal zelf bepalen (in afspraak met de begeleider) binnen welk kader je je opdracht ziet en uitvoert. Deze vrijheid betekent tevens meer verantwoordelijkheid.

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Bij de permanente beoordeling wordt rekening gehouden met een reeks parameters en worden de beoogde competenties getoetst : - attituden : interesse, initiatief, verantwoordelijkheid, integratie, houding, veiligheid. - cognitieve vaardigheden : kritisch zijn tov de resultaten en het werk; begrijpen van de taak vooraleer gestart wordt met de praktijk; bewerken van de gegevens; mogelijk statistische verwerking van gegevens; analyseren van resultaten - informatie opzoeken ivm het onderwerp (vb gegevens in tabellen) - technische vaardigheden : omgang met apparatuur en software, planmatig werken - verslaggeving (laboschrift en verslag) : gestructureerdheid , correctheid van de gegevens en interpretaties, netheid, tijdstip wanneer het verslag wordt afgegeven. - verslaggeving : mondeling kunnen toelichten wat je doet en waarom dit op deze manier gebeurt regelmatig overleg met de docent zorgt ervoor dat je foute interpretaties of te complexe situaties kan vermijden.
OA:
06030021
Code:
06030021
Vakcoördinator:
Guy Van Baelen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands