sociaal bedrijfsbeleid (2006-2007)

Sociaal bedrijfsbeleid - Definitie van recht en sociaal recht - Bronnen van het recht - Collectieve arbeidsverhoudingen - De individuele arbeidsovereenkomst (soorten, schorsing, beëindiging...)- Sociale zekerheid ( RSZ, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslagen, pensioenen enz.) - Wet op de arbeidsongevallen - Oplossing van geschillen (rechtbanken) - Sociaal statuut voor zelfstandigen

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
In staat zijn om teksten over sociale wetgeving te begrijpen en te interpreteren. Algemene interesse voor het vakdomein.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
Toelichting:
Het kunnen toepassen van de sociale wetgeving op praktisch vlak. Inzicht in de werking van collectieve arbeidsovereenkomsten, het functioneren van inspraakorganen op verschillende niveau's en op individueel arbeidsrechterlijke situaties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.
Toelichting:
De studenten kunnen juridische teksten analyseren en begrijpen - De studenten kunnen in het bedrijfsleven hun individuele arbeidscontracten kritisch beoordelen. - De studenten kunnen omgaan met begrippen zoals cao's en kennen de praktische invloed daarvan op hun arbeidsrechterlijke positie. - De studenten kunnen ook inspraakorganen zoals de ondernemingsraad en het Comité ter Preventie en Bescherming vanuit praktisch oogpunt benaderen. Extra competenties - De studenten begrijpen hoe de sociale zekerheid gestruktureerd is. - De studenten hebben een inzicht in de gerechtelijke organisatie en de mogelijkheden om daarop een beroep te doen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Economische basisbegrippen: rekeningstelsels, afschrijvingen, kostprijsberekening Begrippen uit de productielogistiek Toegepaste wiskunde: lineaire programmering, matrices Sociaal Bedrijfsbeleid en Communicatieve vaardigheden: geen specifieke voorkennis vereist

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Cursusteksten Overheadprojector, bord Eigen cursus Voorbeeldtransparanten en voorbeeldpresentaties Verwijzingen naar interessante websites Literatuur: wordt in de lessen opgegeven

C. Aanbevolen leermiddelen

Geen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

Er wordt gebruik gemaakt van diverse didactische hulpmiddelen. Groepsdiscussie wordt gestimuleerd

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

De studenten krijgen een aantal representatieve vragen gespreid over de leerstof. Zij hebben voldoende voorbereidingstijd om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Als zij daarmee klaar zijn volgt het eigenlijk mondeling examen.Er wordt dieper ingegaan op de verstrekte antwoorden Mogelijkheid tot vraagstelling en open discussie gedurende het jaar.
OA:
03200582
Code:
03200582
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands