English for technology (2006-2007)

Communicatie in het Engels: de grammatica wordt systematisch herhaald en uitgediept. Centraal staat een praktisch gerichte vorming, zowel op mondeling als schriftelijk gebied. De volgende thema's komen aan bod, geplaatst binnen de commerciƫle context van een onderneming: zich voorstellen en contacten leggen, afspraken maken, het ontvangen van bezoekers in een correcte taal en met een correcte uitspraak, statistieken en getallen lezen, informatie inwinnen, zijn mening verdedigen, de weg beschrijven. Hierbij is het noodzakelijk dat dagelijkse woordenschat en beroepsgerichte woordenschat intensief worden uitgebreid. Beoogd eindniveau: CEFR A2.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De studenten kunnen correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten. Verder kunnen ze zelfstandig grammatica en woordenschat verwerven. Ze kunnen zelfstandig teksten verstaan en analyseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus bouwt verder op de eindtermen van het secundair onderwijs.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Communicatie in het Engels: Eigen syllabus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
02240553
Code:
02240553
Vakcoördinator:
Chris Hoogsteyns
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands