Onderwijsbevoegdheid Nederlands (2006-2007)

1. Taalbeheersing (zie ook Communicatieve en Agogische Vaardigheden) Herhaling en uitdieping van de leerstof van het eerste jaar.2. Taalbeschouwing· Herhaling en uitdieping van de leerstof van het eerste jaar.· Grondige studie van de woordleer en de zinsleer: morfologie, syntaxis en semantiek.3. Literatuur en cultuur· Analyse van gedichten, romans en jeugdboeken.· Capita selecta uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur (inclusief de jeugdliteratuur).4. Vakdidactiek Conf. het eerste jaar. Bovendien:· Demonstratie-, simulatie- en proefiessen Herhaling en uitdieping van de leerstof van het eerste jaar.· Grondige studie van de geldende leerplannen Nederlands voor het secundair onderwijs, met inbegrip van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen.· Grondige studie van een moedertaaldidactische handboek voor de basisvorming.· Grondige studie van een schoolboek voor de eerste graad van het secundair onderwijs (leerboek, werkboek en handleiding voor de leerkracht).· Capita selecta uit de moedertaaldidactiek. Opmerking: de uitdieping Nederlands besteedt aandacht aan de leerinhouden van de tweede graad S.O. (zie leerplan).

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
1. Taalbeheersing (zie ook Communicatieve en Agogische Vaardigheden) Conf. het eerste jaar 2. Taalbeschouwing Conf. het eerste jaar. 3. Literatuur en cultuur Conf. het eerste jaar. 4. Vakdidactiek Conf. het eerste jaar. Bovendien: - De student is in staat om zelfstandig lesvoorbereidingen te ontwerpen, uit te schrijven en uit te voeren.· - De student is in staat om zelfstandig leereenheden (samenhangende lessenreeksen) te ontwerpen. - De student is in staat om de inhouden en richtlijnen van de geldende leerplannen voor het secundair onderwijs te gebruiken en te becommentariëren. - De student is in staat om zelfstandig moedertaaldidactische publicaties te bestuderen en samen te vatten. - De student is in staat om functioneel gebruik te maken van informatiebronnen over moedertaaldidactiek zoals schoolboeken, vakdidactische handboeken en tijdschriften.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- eerste jaar Studenten bezitten de volgende competenties:- geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

· Studiemateriaal dat tijdens de colleges wordt uitgereikt. · Studieboeken die de studenten zich moeten aanschaffen (zie boekenlijst). · Verplichte literatuur: een aantal romans en jeugdboeken (later te bepalen).

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
10254210
Code:
10254210
Vakcoördinator:
Jan Uyttendaele
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands